Çerez Örnek

Dekanın Mesajı

 

Merhaba,

Mühendislik insanlık tarihinin başından günümüze kadar gelişimini sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir. İnsanlığın doğuşundan bu yana mühendislik; insanlığı daha ileri götürmek için yeni buluşlar ortaya koymuş ve zaman içinde etkinlik alanını genişletmiştir.

İnsanın ve dolayısıyla da toplumun yaşam düzeyinin yükselmesi ve sosyal hayatın gelişmesinin, bilgi ve teknoloji üretilmesi ve bunun yaşamda kullanılabilmesiyle mümkün olduğu, gelişmiş toplumların yaşam düzeyi ile görülmektedir. Bilgi ve teknoloji üretilmesinde ve günlük hayata uygulanmasında, mühendisler toplumda birinci derecede sorumlu ve görevlidirler. Her alanda bilgi ve teknoloji geliştiren ve uygulayan insanlar ve kuruluşlar, gelişmiş ülkelerde, ülkenin geleceğinde de söz sahibi ve saygın bir konumdadırlar. Mühendislik alanında yapılan çalışmalar toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler vermektedir.

Günümüzde mühendislik, sanayi devrimi ile ortaya çıkan bilim ve teknolojinin, üretim toplumlarında kullanılarak insanların toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasında farklı şekillerde kullanılabilmesidir. Teknolojinin büyük bir hızla değiştiği ve geliştiği dünyamızdaki gelişmelere ayak uydurabilmede kuşkusuz mühendislik eğitimi en büyük paya sahiptir. Fakültemizin lisans eğitiminde hedefimiz, bu hızlı değişime ayak uydurabilen, etik değerlere sahip, takım çalışmasına yatkın,  iletişim becerisi yüksek, rekabetçi, kendine güvenen, problemleri analitik çözüm yeteneği sayesinde çözebilen mühendisler yetiştirmektir.

Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji üretim çalışmalarının artması ve Üniversite-Sanayi işbirliklerinin gelişmesi amacıyla birçok alanda çalışmalar son hızla sürmektedir. Üniversiteler, yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik çalışmaları ile gerek bölgesel, gerekse ulusal kalkınmaya büyük katkı sağlamaktadır. Bu katkı üniversitelerin sadece bilimsel araştırmaları ile değil, yapılan araştırmaların toplum ile buluşturulması, bir başka deyişle teknoloji transferinin de gerçekleştirilebilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu şekilde üniversiteler hem sanayiyi güçlendirecek yeni teknolojik ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yardımcı olmakta, hem de bunların genel sonucu olarak ülke ekonomisine ve toplumsal refaha önemli katkılar sağlamaktadır.

Tüm bunlar ışığında, Ülkemiz ve dünya genelinde gelinen noktada eğitimin, bilgi üretmenin ve topluma, sanayiye aktarmanın önemi büyüktür. Bu hedef doğrultusunda siz değerli öğrencilerimizin akademiye ve topluma önemli katkılar sağlayacak nitelikli, sorumlu mezunlar olarak yetişmeniz en büyük dileğimizdir.

Fakültemiz, mühendislik branşlarında aramıza katılacak meraklı öğrencilere geleceklerini şekillendirmeleri ve günümüz koşullarında sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerin kazandırılması için, alanında başarılara imza atmış akademik ve idari personelimizle gayret etmektedir.

Araştırma üniversitesi olma yolunda üniversitemizin sahip olduğu vizyon çerçevesinde üst düzey araştırma ve öğretim elemanı kadrosu ile bir çok alanda gelişmiş laboratuvar ve bilimsel çalışma altyapımızla mühendislik fakültesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

Prof.Dr. Muhammed Bahattin TANYOLAÇ

Dekan


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ